Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Čl.1. Bezpečnost a ochrana informací

Firma MP design prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.  Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, s výjimkou související s distribucí, administrací účetnictví, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména kontaktní osoby, názvu firmy, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno a příjmení, nebo název firmy,  adresu, jméno kontaktní osoby, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu MP design, V. Opatrného 1055, 517 21 Týniště nad Orlicí. IČ: 64228355. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům:

Vaše osobní údaje zpracováváme my, jako váš dodavatel objednaného zboží. Vaše osobní údaje můžeme předat našim subdodavatelům, aby za nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
-Přepravní společnosti – osobní údaje nutné pro doručení zboží přepravcem, kterého si zákazník sám vybral jako požadovaný způsob dopravy.
-Externí účetní firma – použití osobních údajů pro zpracování účetní agendy.
-Externí IT technik – správa a zabezpečení elektronických systémů.
-Externí právní zástupce – osobní údaje zákazníků, pro zastupování společnosti v právních sporech.